Zakljuńćuje se projekt SMILE

Septembra so se partnerji projekta SMILE, Supporting Migrant Inclusion in Lifelong Learning and Education oziroma ‚ÄėPodpora migrantom pri vkljuńćevanju v vseŇĺivljensko uńćenje in izobraŇĺevanje‚Äô – The Foundation for Shelter and Support to Migrants (Malta), Integration F√∂r Alla (҆vedska), Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (Ciper) in InŇ°titut za afriŇ°ke Ň°tudije – zadnjińć sreńćali na Malti in uspeŇ°no zakljuńćili z aktivnostmi projekta. “Ostane nam le Ň°e najzabavnejŇ°i del: porońćanje in urejanje dokumentacije.”

“Osnovni cilj projekta je bil spodbujanje vkljuńćevanja migrantov v vseŇĺivljensko uńćenje in v sistem izobraŇĺevanja odraslih. Predvsem v tiste oblike izobraŇĺevanja, ki so neposredno povezane s socialno in ekonomsko integracijo. Slednje je, kar se je izkazalo v vseh partnerskih drŇĺavah, Ň°e posebnega pomena za migrantke. Poleg tega smo poskuŇ°ali razviti vire za podporo vsem tistim, ki ‚Äď na formalen ali neformalen nańćin ‚Äď podpirajo migrante pri vseŇĺivljenskem uńćenju in ki lahko zagotovijo dobro uńćno okolje v skupnosti. Na InŇ°titutu za afriŇ°ke Ň°tudije smo k sodelovanju povabili predstavnike organizacij (Javni zavod Cene ҆tupar in Zavod za zaposlovanje RS) in posameznike, ki se vsakodnevno sreńćujejo z migranti, ki so vkljuńćeni v izobraŇĺevanje odraslih ali pa se pri poskusih vkljuńćevanja sreńćujejo z veńćjimi ali manjŇ°imi birokratskimi ovirami. Obiska pri partnerskih organizacijah na ҆vedskem in Malti sta nam omogońćila primerjavo sistemov izobraŇĺevanja migrantov in identifikacijo vsem skupnih (npr. jezik in priznavanje predhodno doseŇĺene izobrazbe) in nacionalno specifińćnih problemov (npr. rigidno vztrajanje pri formalnih dokazih Ňĺe doseŇĺene izobrazbe).

Konkretni rezultati projekta so:

  1. Akreditirana (le na Malti) Ň°tudijska enota evropskega sistema prenaŇ°anja in zbiranja kreditnih tońćk 3 (3 ECTS Study Unit), nivo 5, za uńćitelje nadaljnega izobraŇĺevanja in usposabljanja o vkljuńćevanju migrantov v vseŇĺivljensko uńćenje.
  2. Prirońćnik za razvijanje sposobnosti pomoŇĺnih uńćiteljev in drugega podpornega osebja za mentorstvo in podporo migrantom v ustanovah vseŇĺivljenskega uńćenja.
  3. Vodila oziroma priporońćila za odlońćevalce v sistemu izobraŇĺevanja, inŇ°titute, obńćine in administratorje izobraŇĺevalnih programov.
  4. Raziskovalno porońćilo z analizo izzivov in dobrih praks v Ň°tirih partnerskih drŇĺavah (Malta, Slovenija, Ciper, ҆vedska).

Projekt v sami zasnovi in tudi med izvajanjem ni predvideval neposrednega uresnińćevanja kakŇ°nega od ciljev trajnostnega razvoja. Smo pa hitro ugotovili, da se znanja, prakse, spoznanja in informacije z naŇ°ih tovrstnih projektov dopolnjujejo s SMIle-om in obratno. Projekt je med izvajanji in z doseŇĺenimi rezultati neposredno nagovoril CTR 4 (kakovostno izobraŇĺevanje) in CTR 5 (enakost spolov) ter posredno tudi CTR 10 (zmanjŇ°anje neenakosti) in CTR 11 (trajnostna mesta in skupnosti).”

Vir: InŇ°titut za afriŇ°ke Ň°tudije