Teden globalnega uńćenja 2016: Delujmo skupaj za svet miru

Med 13. in 20. novembrom 2016 bo v Sloveniji Ňĺe deseto leto potekal Teden globalnega uńćenja in SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno uńćenje in humanitarno pomońć vas vabi, da skupaj z nami v tem tednu izvedete kakŇ°no od aktivnosti na tem podrońćju.

Osrednja tema Tedna globalnega uńćenja 2016 je ¬ĽDelujmo skupaj za svet miru¬ę, ki se osredotońća na globalne vidike soońćanja z migracijami in begunci, na izgradnjo miru, reŇ°evanje konfliktov, nenasilno komunikacijo, medkulturni dialog, spoŇ°tovanje ńćlovekovih pravic ‚Ķ

Tema se lahko navezuje na Ň°tevilna Ň°irŇ°a podrońćja neenakostmi na razlińćnih podrońćjih, kot so odpravljanje vseh oblik revŇ°ńćine in lakote, doseganje prehranske varnosti, lokalne in globalne neenakosti, stereotipi, globalno drŇĺavljanstvo, globalna odgovornost do obmońćij, ki trpijo hudo lakoto in revŇ°ńćino, socialna nepravińćnost, prostovoljstvo, ńćlovekoljubnost ‚Ķ

Teden globalnega uńćenje je od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever‚ÄďJug organizirajo drŇĺave ńćlanice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih drŇĺavah zvrstijo Ň°tevilni dogodki, namenjeni vpraŇ°anjem druŇĺbene izkljuńćenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Cilji Tedna globalnega uńćenja so spodbuditi uńćence, uńćitelje, ravnatelje in ostalo Ň°olsko osebje, Ň°tudente ter profesorje, mladinske skupine, nevladne organizacije, raziskovalne institucije, medije, obńćine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmiŇ°ljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem drŇĺavljanstvu. Namen tedna je opozoriti na razlińćnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega drŇĺavljanstva in globalnega trajnostnega razvoja.

Globalno uńćenje je vseŇĺivljenjski proces uńćenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angaŇĺiranje ter delovanje na podrońćju razreŇ°evanja kljuńćnih skupnih izzivov ńćloveŇ°tva. Tako izobraŇĺeni in usposobljeni aktivni drŇĺavljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravińćnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na ńćlovekovih pravicah temeljeńćim drŇĺavnim in mednarodnim politikam.

 

NAMIG za ORGANIZACIJO DOGODKA:

ńĆe niste ńćisto preprińćani, kako lahko sodelujete, vam spodaj ponujamo nekaj namigov:

Odlońćili smo se za sodelovanje pri Tednu globalnega uńćenja 2016. Kaj sedaj?

  1. Ko se odlońćite za sodelovanje pri Tednu globalnega uńćenja, nam na patricija.virtic@sloga-platform.org sporońćite, kje, kdaj in kakŇ°no aktivnost boste izvedli. Po prejemu vaŇ°ega elektronskega sporońćila vam bomo poslali logotip Tedna globalnega uńćenja in platforme SLOGA, ki ju lahko uporabljate pri Ň°irjenju informacije o vaŇ°i dejavnosti v lokalni skupnosti.
  2. Po prijavi vam bomo na naveden naslov poslali plakate Tedna globalnega uńćenja, na katerih bo prostor tudi za najavo dogodka/dogodkov v vaŇ°em okolju in vam bodo v pomońć pri informiranju o aktivnostih.
  3. Mi bomo poskrbeli za koordinacijo in medijsko pokritost celotnega Tedna globalnega uńćenja 2016, organizacija posamezne aktivnosti pa je v vaŇ°ih rokah.
  4. Po konńćanih aktivnostih nam lahko poŇ°ljete novico in fotografije ‚Äď objavili jih bomo na naŇ°ih spletnih straneh in socialnih omreŇĺjih.

Vse aktivnosti Tedna globalnega uńćenja 2016 v Sloveniji boste lahko v novembru naŇ°li tudi na spletni strani www.tuditi.si.

Za vsa dodatna vpraŇ°anja in informacije smo vam na voljo preko elektronske poŇ°te info@sloga-platform.org ali telefona 01/434 44 02.

Dodatne informacije in vabilo


logo-srsTeden globalnega uńćenja 2016 je del aktivnosti v projektu Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev!, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomońć in globalno uńćenje.
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega staliŇ°ńća Vlade Republike Slovenije.