Prispevki

Uńćiteljica. Vir: Pixabay

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja

Objavljen je Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za Ň°olsko leto 2021/22. Predmet¬†javnega razpisa¬†je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katisu – Katalogu programov nadaljnjega izobraŇĺevanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraŇĺevanju, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev prorańćuna Republike Slovenije. Ena od prednostnih tem je tudi izobraŇĺevanje za trajnostni razvoj in aktivno drŇĺavljanstvo.

¬†Z javnim razpisom za izbor programov profesionalnega usposabljanja ministrstvo izbere programe profesionalnega usposabljanja za objavo v katalogu ter dolońći pogoje za njihovo sofinanciranje.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajŇ°e oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Prijavitelji lahko svoje predloge programov uvrstijo med sploŇ°ne ali med prednostne teme. Pri tem lahko vsak program (program z enakimi vsebinami) prijavijo samo enkrat.

O prednostni temi izobraŇĺevanje za trajnostni razvoj in aktivno drŇĺavljanstvo¬†

Vzgoja in izobraŇĺevanje za trajnostni razvoj je v osnovi globalno uńćenje. Koncept drŇĺavljanske vzgoje v sodobnih druŇĺbah in izobraŇĺevalnih sistemih v svoj temelj vkljuńćuje tudi koncept globalnega drŇĺavljanstva. Pri tem je pomembna¬†tudi krepitev kompetenc strokovnih delavcev pri prevzemanju in izvajanju razlińćnih vlog za kakovosten vzgojno-izobraŇĺevalni proces z zavedanjem vpliva njihovih aktivnosti na celotno druŇĺbeno sfero. Strokovni delavci v vzgoji in izobraŇĺevanju so profesionalci, ki so odgovorni za lastno uńćenje ter razvoj. V tem pogledu je spodbujanje mobilnosti (tako znotraj drŇĺave, kot tudi med drŇĺavami) ter veńćjezińćnosti in olajŇ°anega prehajanja strokovnega delavca med razlińćnimi vzgojno izobraŇĺevalnimi zavodi in podrońćji dela eden izmed pomembnih dejavnikov globalnega uńćenja.

V okviru te teme prińćakujejo programe namenjene izobraŇĺevanju za trajnostni razvoj s poudarkom na aktivnem drŇĺavljanstvu in povezovanju z globalnim uńćenjem (izobraŇĺevanje kot trajnostni cilj ter kot orodje za doseganje vseh trajnostnih ciljev). Strokovnim delavcem na vseh ravneh vzgojno-izobraŇĺevalnega sistema Ňĺelijo ponuditi programe, ki vodijo do razumevanja vsestranske zveze med naravnim, druŇĺbenim in politińćnim sistemom ter¬† programe, ki strokovne delavce podpirajo pri njihovem avtonomnem delovanju, ob zavedanju pomena soodvisnosti ljudi, ki Ňĺivijo tako v neposredni bliŇĺini kot v razlińćnih delih sveta ter pripomorejo k dejavnemu in tvornemu reŇ°evanju okoljskih ter druŇĺbenih vpraŇ°anj ńćloveŇ°tva.

Veńć informacij

Dodatne informacije pri vodji podrońćja globalnega uńćenja platforme SLOGA (patricija.virtic@sloga-platform.org).

 Pripravila: PV

Vabilo na delavnico globalnega uńćenja za pedagoŇ°ke delavce in Ň°tudente

Zavod za globalno uńćenje in razvoj projektov vas v okviru projekta InterCap¬† vabi na delavnico za pedagoŇ°ke delavce in Ň°tudente z namenom poglabljanja znanja na podrońćju migracij in trajnostnega razvoja. V ta namen izpeljemo delavnico z uporabo dveh participativnih metodologij globalnega uńćenja (GledaliŇ°ńće za Ňĺivljenje (T4L ) in Odprti prostor za dialog in raziskovanje (OSDE)). Metoda OSDE se nanaŇ°a na vzpostavitev odprtih varnih prostorov za kritińćno razmiŇ°ljanje in razpravo o globalnih zadevah medtem ko se metoda T4L nanaŇ°a na oblikovanje dialoga o zapletenih vpraŇ°anjih z uporabo mońćnega, simbolińćnega in ńćustvenega jezika gledaliŇ°ńća. Beri dalje

Usposabljanje: Potencial za spremembe ‚Äď globalno uńćenje in ńćlovekove pravice

Amnesty Slovenije organizira brezplańćno usposabljanje za pedagoge_inje o globalnem uńćenju, migracijah in ńćlovekovih pravicah, ki bo 10. septembra 2020 v Ljubljani. Tema usposabljanja bo ¬ĽPotencial za spremembe ‚Äď globalno uńćenje in ńćlovekove pravice¬ę.

Beri dalje

Usposabljanje o komuniciranju in vkljuńćevanju ciljev trajnostnega razvoja znotraj organizacij

Na usposabljanju boste spoznali, kako v vaŇ°em podjetju ali organizaciji spodbujati in vkljuńćevati cilje trajnostnega razvoja. Usposabljanje bo potekalo 19. junija od 9. do 15. ure. Beri dalje

Spletno usposabljanje o krepitvi pluralnosti v globalnem uńćenju

Finska platfoma FINGO organizira med 25. in 27. majem spletno usposabljanje, ki ponuja priloŇĺnost za proaktivno pavzo v teh ńćasih. Cilj usposabljanja je ustvariti kolektivno inteligenco o globalnem uńćenju. Beri dalje

Dvodnevno usposabljanje o pripovedovanju o trajnosti in globalnem drŇĺavljanstvu

Pripovedovanje zgodb je osnovni nańćin povezovanja in komuniciranja ljudi. Spletno usposabljanje, ki ga pripravlja IDEAS (International Development Association of Scotland) v sodelovanju z mreŇĺo Bridge 47, bo prepoznalo vlogo in potencial zgodb v praksah izobraŇĺevanja.
Beri dalje

V okviru projekta InterCap na voljo spletno uposabljanje globalnega uńćenja

V okviru projekta¬†InterCap¬†vas Zavod Global vabi na¬†spletno usposabljanje globalnega uńćenja z namenom poglabljanja vaŇ°ega znanja na podrońćju migracij ter participativnih metodolgij globalnega uńćenja (GledaliŇ°ńće za Ňĺivljenje (T4L ) in Odprti prostor za dialog in raziskovanje (OSDE). Metoda OSDE se nanaŇ°a na vzpostavitev odprtih varnih prostorov za kritińćno razmiŇ°ljanje in razpravo o globalnih zadevah medtem ko se metoda T4L nanaŇ°a na oblikovanje dialoga o zapletenih vpraŇ°anjih z uporabo mońćnega, simbolińćnega in ńćustvenega jezika gledaliŇ°ńća. Beri dalje

DruŇ°tvo Humanitas vabi na usposabljanje o globalnem uńćenju

DruŇ°tvo Humanitas med marcem in majem 2020 ponovno organizira kombinirano¬† usposabljanje o globalnem uńćenju za pedagoŇ°ke delavce in delavke, predvsem za uńćitelje in uńćiteljice O҆ in S҆, pa tudi za tiste, ki bodo to morda postali in delali z mladimi v formalnem ali neformalnem okolju (v NVO, mladinskih centrih ipd.). Usposabljanje bo potekalo v obliki treh sreńćanj v Ňĺivo ter individualnega dela preko spletne platforme in mentorstva.

Beri dalje

Humanitas vabi na kombinirano usposabljanje za pedagoŇ°ke delavke_ce

DruŇ°tvo Humanitas vabi na usposabljanje o globalnem uńćenju, ki bo potekalo tako v Ňĺivo kot preko spleta in na katerem se boste podrobneje sreńćali_e s pristopom globalnega uńćenja. Poglobili_e se boste v razumevanje medkulturnosti, razvoja in potroŇ°niŇ°kega Ňĺivljenjskega sloga. Usposabljanje so pripravili v okviru evropskega projekta Globalni izzivi ‚Äď Globalni predmeti in bo potekalo med oktobrom 2019 in januarjem 2020 v obliki 4 spletnih modulov in 3 sreńćanj v Ňĺivo.

Beri dalje

Bridge 47: Train-the-trainer delavnica na Gorci

Bridge 47 in Gorca EarthCARE vabita na usposabljanje za trenerke_je z naslovom “Digging deeper and relating wider: Global Citizenship Education (GCE) ‚Äď Otherwise Gesturing towards decolonial futures”, ki ga bosta vodila prof. Vanessa Andreotti in dr. Rene SuŇ°a med 4. in 9. avgustom 2019 na Gorci (Podlehnik).

Beri dalje