Prispevki

SDG WEEK

Teden ciljev trajnostnega razvoja

HAW Hamburg vabi na SDGs Week, online dogodek med 17. in 21. majem, ki bo posveńćen povezavi med cilji trajnostnega razvojna in visokoŇ°olskim Ň°tudijem.

Cilj trajnostnega razvoja Ň°t. 4 stremi k zagotovitvi vkljuńćujońće in kakovostne izobrazbe za vse in spodbuja vseŇĺivljenjsko uńćenje. Zato je krepitev¬† zavedanja o pomenu ciljev trajnostnega razvoja (SDGs), ki naj bi jih svet dosegel do leta 2030, kljuńćno pri Ň°irŇ°em in celostnem obravnavanju izzivov, s katerimi se soońćamo, da bi Ňĺiveli bolj trajnostno in razumeli vpliv naŇ°ih individualnih akcij.

SDGs Week bo poudaril kljuńćno vlogo izobraŇĺevanja za trajnost, da bi dosegli vseh 17 ciljev. Vsak dan bo dolońćenemu cilju posveńćeno posebno sreńćanje. Na njem bodo imeli udeleŇĺenci razlińćnih poklicev, iz razlińćnih drŇĺav in z razlińćnimi izkuŇ°njami, Ň°e zlasti pa predavatelji in Ň°tudenti, za vpogled v ta cilj in izmenjavo idej z globalno skupnostjo.

  • 1. dan: SDG 13 (boj proti podnebnim spremembam)
  • 2. dan: SDG 3 in 6 (zdravje ter pitna voda in sanitarne razmere)
  • 3. dan: SDG 4 in 5 (izobraŇĺevanje in enakost spolov)
  • 4. dan: SDG 7 in 12 (ńćista energija in trajnostna proizvodnja)
  • 5. dan: SDG 14 (Ňĺivljenje pod vodo)

Veńć informacij in registracija TU.

V tednu vode ADRA Slovenija izvajala delavnice globalnega uńćenja

Humanitarno druŇ°tvo ADRA Slovenija je v tednu vode, ki je potekal med 26. in 31. avgustom, izvedlo delavnice globalnega uńćenja na temo ńćiste pitne vode in njenega pomanjkanja ter ustreznih sanitarij. Delavnice, ki so del projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., so potekale v luńći uresnińćevanja Ň°estega cilja trajnostnega razvoja. Niza delavnic, ki so potekale na Ptuju in v Dupleku, se je udeleŇĺilo veńć kot 60 otrok in mladostnikov.
Beri dalje

6. cilj trajnostnega razvoja in globalno uńćenje

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev! v mesecu novembru¬†2016 predstavljamo 6 cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotońća na dostop do ńćiste vode in sanitarno ureditev. Pojasnjujemo, kako lahko globalno uńćenje pripomore k uresnińćevanju danih zavez drŇĺav. Beri dalje