Prispevki

RazmiŇ°ljanje: O pticah in ljudeh

Pred ńćasom je po spletu kroŇĺila fotografija z izpraznjenimi knjiŇĺnimi policami s pripisom ‚Äútujci ven‚ÄĚ. Na policah so ostale zgolj knjige avtorjev in avtoric z nemŇ°kim drŇĺavljanstvom. Kasneje so idejo kopirali tudi v najveńćji nemŇ°ki trgovski verigi. Izpraznili so police z izdelki, ki so bili pridelani ali proizvedeni izven meja drŇĺave. Preseneńćeni kupci so vstopili v trgovino z izpraznjenimi policami, namesto izdelkov pa so jih prińćakali napisi ‚Äúta polica je prav dolgońćasna brez raznolikosti‚ÄĚ, ‚Äútako prazno izgleda polica brez tujcev‚ÄĚ in ‚Äúbrez raznolikosti smo revnejŇ°i‚ÄĚ.¬† Beri dalje

Humanitasov kreativni nateńćaj na temo ciljev trajnostnega razvoja in pravic narave

ŇĹivimo v nepredvidljivih ńćasih. Vsi Ňĺe vsaj pribliŇĺno vemo, kako je videti svet, ki se mu Ňĺelimo izogniti. Zdaj je ńćas, da se zańćnemo pogovarjati o svetu, ki si ga Ňĺelimo in katerega obrise Ňĺe lahko vidimo v naŇ°ih predstavah, Ňĺeljah, sanjah…

  1. DOVOLIMO SI SANJATI…

KakŇ°en svet si Ňĺelimo? KakŇ°ne prihodnosti si Ňĺelimo? Kaj bi sporońćili odraslim? KakŇ°ne so pravice narave v naŇ°em svetu prihodnosti? Kako je videti naŇ°a Pachamama*?

  1. NEKATERI PA IMAMO MORDA ŇĹE KONKRETNE IDEJE…

Kako lahko prispevamo k pozitivnim spremembam jaz, moja druŇĺina, moj razred, moja Ň°ola? Vsak od nas si lahko zamisli akcijo, ki bi jo

bilo mońć izpeljati v svojem lokalnem okolju in na ta nańćin prispevati k dobrobiti vseh Ňĺivih bitij in narave.

Ko stvari zańćnemo misliti, se lahko zańćnejo tudi udejanjati. Odprimo naŇ°i domiŇ°ljiji prosto pot – naj nas odnese daleńć onkraj zidov, ograj in zaprtih vrat!

V¬†priponki¬†boste naŇ°li opis kreativnega nateńćaja¬†¬†in nekaj koristnih napotkov¬†za raziskovanje.¬†¬†Izdelke bodo sproti objavljali tudi na¬†FB strani,¬†¬†morda Ň°e kdo najde povsem nov navdih!


Vir:¬†DruŇ°tvo Humanitas

Beri dalje

Globalni izzivi – globalni predmeti

DruŇ°tvo Humanitas je v okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti¬† pripravili tudi raziskavo o vkljuńćevanju globalnega uńćenja v predmetno pouńćevanje. “Preko raziskave z uńćiteljicami in uńćitelji osnovnih in srednjih Ň°ol smo Ňĺeleli ugotoviti, kakŇ°na je njihova usposobljenost ter kakŇ°ne so njihove potrebe pri vkljuńćevanju pristopa globalnega uńćenja v pouńćevanje, Ň°e posebej v zvezi z naslavljanjem bolj obńćutljivih tem globalnega uńćenja ter poznavanjem Ciljev trajnostnega razvoja.”

Beri dalje

Humanitas vabi na kombinirano usposabljanje za pedagoŇ°ke delavke_ce

DruŇ°tvo Humanitas vabi na usposabljanje o globalnem uńćenju, ki bo potekalo tako v Ňĺivo kot preko spleta in na katerem se boste podrobneje sreńćali_e s pristopom globalnega uńćenja. Poglobili_e se boste v razumevanje medkulturnosti, razvoja in potroŇ°niŇ°kega Ňĺivljenjskega sloga. Usposabljanje so pripravili v okviru evropskega projekta Globalni izzivi ‚Äď Globalni predmeti in bo potekalo med oktobrom 2019 in januarjem 2020 v obliki 4 spletnih modulov in 3 sreńćanj v Ňĺivo.

Beri dalje

How to bring a global dimension to entrepreneurship?

Entrepreneurship is one of the areas where we can introduce a global dimension in the whole process from the conception of an entrepreneurial idea to its implementation with little effort. The introduction of the global dimension is all the more important if we want to tackle entrepreneurship in a sustainable and ethical way and contribute to the achievement of the sustainable development goals. To be therefore part of the solution, not the problem. “Strengthening the global dimension into entrepreneurship. Handbook for educators” seeks to integrate global citizenship education or global education into school entrepreneurship clubs. Beri dalje

IzobraŇĺevalcem na voljo prirońćnik o vnaŇ°anju globalne dimenzije v podjetniŇ°tvo

PodjetniŇ°tvo predstavlja eno od podrońćij, kjer lahko z malo truda jasno vnesemo globalno dimenzijo v celoten proces od zasnove podjetniŇ°ke ideje do njene izpeljave. Vnos globalne dimenzije je Ň°e toliko pomembnejŇ°i, ńće se Ňĺelimo lotiti podjetniŇ°tva na trajnosten in etińćen nańćin ter Ňĺelimo prispevati k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Biti torej del reŇ°itve in ne problema. Prirońćnik Za globalno boljŇ°e podjetniŇ°tvo si prizadeva k vkljuńćitvi uńćenja za globalno drŇĺavljanstvo ali globalnega uńćenja v podjetniŇ°ke kroŇĺke. Beri dalje

Jakob o Larabangi in druge zanimive zgodbe

Na blogu druŇ°tva Humanitas je objavljenih veliko zanimivh zapisov in zgodbe iz razlińćnih krajev, kjer Humanitas izvaja projekte, eden iz izmed njih je tudi zapis Jakoba, ki je kot prostovoljec obiskal Larabango in tam tri tedne delal v knjiŇĺnici, kjer je otrokom pomagal pri uńćenju.

Beri dalje

Platforma SLOGA z novogoriŇ°kimi Ň°tudenti o globalnih izzivih

Platforma SLOGA je 28. 5. 2019 v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost na Fakulteta za uporabne druŇĺbene Ň°tudije v Novi Gorici izvedla delavnico globalnega uńćenja za Ň°tudente na temo globalnih izzivov. Beri dalje

Globalno uńćenje del Kulturnega bazarja 2019

V Cankarjevem domu v Ljubljani je v ńćetrtek, 4. aprila 2019 potekal letoŇ°nji Kulturni bazar. Bazar je namenjen delavcem v vzgoji in izobraŇĺevanju ter kulturi kot tudi delavcem z drugih podrońćij in Ň°tudentom. Med razstavljalci je bila tudi platforma SLOGA, ki je predstavila globalno uńćenje kot metodo, s katero lahko v in preko kulturno-umetniŇ°kih vsebin vnesemo globalno dimenzijo. Beri dalje

Mladi izobraŇĺevalci dobili zalet na motivacijskem dnevu za globalno uńćenje

Kulturno izobraŇĺevalno druŇ°tvo PiNA, Europe Direct Koper ‚Äď Capodistria in SLOGA ‚Äď Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomońć smo 28. novembra v Kopur organizirali motivacijski dan za uńćitelje/-ice in mladinske delavce/-ke: Z uńćenjem mladih do odgovorne druŇĺbe! Evropske vrednote in globalno uńćenje: metode neformalnega izobraŇĺevanja.

Beri dalje