Prilagajanje aktivnosti v projektih globalnega uńćenja

V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, predstavljamo dva inovativna projekta iz Latvije in Cipra ter kako sta organizaciji prilagodili projektne aktivnosti v ńćasu pandemije.

‚ÄúThrough the looking glass‚ÄĚ

Latvijska organizacija Kurzeme NGO center je s finanńćno pomońćjo Bridge 47 izvedla projekt ‚ÄúThrough the Looking Glass‚ÄĚ. Cilj projekta je spremeniti odnos do priseljencev in samih migracij v Latviji. Neizogibno dejstvo je, da bo v Latviji Ňĺivelo vedno veńć ljudi drugih narodnosti, zato je pomembno odpraviti negativnost in zmanjŇ°ati neenakosti.

Zaradi pandemije je morala organizacija svoje aktivnosti prilagoditi. Namesto resnińćnih sreńćanj s tujci, so se odlońćili, da tujce, ki Ňĺivijo v Latviji, posnamejo. V posnetkih pripovedujejo svoje zgodbe, delijo svoje izzive, kakŇ°na je komunikacija z lokalnim prebivalstvom in kako se na sploŇ°no pońćutijo. Te video posnetke bodo objavili na svoji Facebook strani in spletni strani organizacije.

Ker so zdaj dovoljena tudi veńćja sreńćanja, bodo organizirali sreńćanja z udeleŇĺenci in na teh sreńćanjih uporabljali video material. UdeleŇĺenci bodo spoznali izzive, s katerimi se tujci sreńćujejo, in iskali reŇ°itve. Eno od sreńćanj bo vkljuńćevalo razpravo, kjer bodo udeleŇĺenci samorefleksirali iz treh razlińćnih vidikov ‚Äď vidika preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Kot zakljuńćni dogodek so nańćrtovali veliko sreńćanje za udeleŇĺence, na katerem bi lokalno okolje seznanili z opravljenim delom in rezultati. Zaradi omejitev so se konńćni dogodek odlońćili spremeniti v razstavo ‚Äď po lokalni otvoritvi bo razstava na voljo vsem.

‚ÄúLocal to Global‚ÄĚ

Po statistińćnih podatkih je Ciper pri uresnińćevanju ciljev trajnostnega razvoja uspeŇ°en (dosega 70% uspeŇ°nost), na lokalni ravni pa mesto Nikozija zaostaja (53,7%). Organizacija YEU Cyprus, ki deluje na lokalni ravni, je spoznala, da je potrebno meŇ°ńćane mesta ozavestiti o ciljih trajnostnega razvoja in o tem, kakŇ°ne so njihove dolgorońćne koristi.

Razvili so projekt ‚ÄúLocal to Global‚ÄĚ, ki obravnava razlińćne cilje trajnostnega razvoja (4, 8, 10, 11 in 17). S pomońćjo Ň°tevilnih delavnic ozaveŇ°ńćajo mlade in jim tako omogońćiti spremembe. Inovativni aspekt njihovega projekta je vrsta delavnice, ki so jo razvili. To je namreńć moŇĺno enostavno prilagoditi in izvajati na celotnem otoku. Zaradi pandemije so morali delavnico prilagoditi in izvajali so jo v virtualni obliki.

Organizacija YEU Cyprus je v sodelovanju s petimi nevladnimi organizacijami izvedla sedem spletnih delavnic; izobraŇĺevali so udeleŇĺence o globalnem uńćenju in ciljih trajnostnega razvoja. Na koncu delavnic so med udeleŇĺence razdelili vpraŇ°alnik in tako udeleŇĺencem omogońćili razmislek o svojem svetovnem nazoru, oziroma ńće se je njihov pogled na svet spremenil, in kako lahko zagotovimo dolgorońćni proces uńćenja.

Pripravili so tudi prirońćnik z metodologijo in strukturo delavnic, s ńćimr Ňĺelio spodbuditi izvajanje delavnice tudi v drugih drŇĺavah.

Veńć na spletni strani projekta Bridge 47.


Projekt Bridge 47¬†sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne druŇĺbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne druŇĺbe, da s pomońćjo globalnega uńćenja prispeva k pravińćnosti in izkoreninjenju revŇ°ńćine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.