Mi vsi smo en svet!

Danes, 14. maja 2019 v sklopu Tedna vseŇĺivljenjskega uńćenja (TVU) poteka Skupna akcija TVU s podrońćja globalnega uńćenja, ki jo koordinira platforma SLOGA. Dogodki zbrani pod sloganom Mi vsi smo en svet bodo posameznike opremili z razumevanjem svetovnih teŇĺav, jih okrepili z znanjem, veŇ°ńćinami ter vrednotami, ki jih potrebujejo za soońćanje z globalnimi izzivi, predvsem pa spodbudili k aktivaciji za njihovo razreŇ°evanje. V koledarju prireditev lahko izbirate med 200 dogodki!

V sodobnem svetu smo ljudje kljub geografski oddaljenosti med seboj povezani. Dejanja na enem vplivajo na Ňĺivljenje na drugem koncu sveta. Zato je kljuńćno, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Pomembno vlogo pri tem ima¬†globalno uńćenje. To je vseŇĺivljenjski proces Ňĺivljenja in delovanja, ki nam omogońća razumevanje razlińćnosti in nas opremlja z znanjem, veŇ°ńćinami ter vrednotami, ki jih kot drŇĺavljani sveta potrebujemo za soońćanje z globalnimi izzivi.

Globalno uńćenje tematsko pokriva ńćlovekove pravice, razvoj, medkulturni dialog, trajnostni razvoj z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika, mir in prepreńćevanje konfliktov, vpraŇ°anja neenakosti itd. Posameznik, seznanjen s temi prepletenimi temami, se lahko dejavno vkljuńći v druŇĺbo in sodeluje pri kljuńćnih skupnih izzivih ńćloveŇ°tva.

Hkrati razvija sposobnost kritińćnega miŇ°ljenja ter pridobiva druge osebnostne veŇ°ńćine, tako da lahko z lastnim delovanjem prispeva k zmanjŇ°evanju revŇ°ńćine ter neenakosti, trajnostnemu razvoju z gospodarskega, druŇĺbenega in okoljskega vidika ter spoŇ°tovanju ńćlovekovih pravic.

Globalno uńćenje spada med cilje trajnostnega razvoja (Agenda 2030). Gre za zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revŇ°ńćine, zmanjŇ°evanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaŇ°ńćite okolja za sedanje in bodońće generacije. V ospredju nove razvojne agende, ki so jo podpisale skoraj vse drŇĺave sveta, tudi Slovenija, je tudi spoŇ°tovanje ńćlovekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti. ńĆetrti od 17 trajnostnih ciljev Agende 2030 zadeva vkljuńćujońće in kakovostno izobraŇĺevanje ter promocijo vseŇĺivljenjskega uńćenja za vse.

Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno uńćenje in humanitarno pomońć ‚Äď SLOGA se je zato tudi letos pridruŇĺila TVU kot tematski koordinator za globalno uńćenje. Preko delavnic, predstavitev, predavanj in ozaveŇ°ńćevalnih aktivnosti bomo posameznice in posameznike opremili z razumevanjem svetovnih teŇĺav, jih okrepili z znanjem, veŇ°ńćinami ter vrednotami, ki jih potrebujejo za soońćanje z globalnimi izzivi, predvsem pa spodbudili k aktivaciji za njihovo razreŇ°evanje.

Vsak izmed nas je delńćek tega sveta in lahko pripomore k boljŇ°emu jutri nas vseh, zato vabljeni, da se nam pridruŇĺite na Skupni akcija TVU Mi vsi smo en svet. Najdete nas tudi na socialnih omreŇĺjih pod kljuńćniki #MiVsiSmoEnSve,¬† #GlobalnoUńćenje in #TVU2019.

Preberi¬†Globalno uńćenje v Tednu vseŇĺivljenjskega uńćenja: Mi vsi smo en svet


Sodelovanje v Tednu vseŇĺivljenjskega uńćenja poteka v sklopu projekta¬†Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finanńćno podpira¬†Ministrstvo RS za zunanje zadeve¬†in projekta¬†Bridge 47, ki ga finanńćno podpira EU. IzraŇĺena vsebina je v izkljuńćni odgovornosti avtorjev in ne odraŇĺa staliŇ°ńć Ministrstva RS za zunanje zadeve ali Evropske unije.

TVU 2019 logotipi