Uńćiteljica. Vir: Pixabay

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja

Objavljen je Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za Ň°olsko leto 2021/22. Predmet¬†javnega razpisa¬†je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katisu – Katalogu programov nadaljnjega izobraŇĺevanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraŇĺevanju, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev prorańćuna Republike Slovenije. Ena od prednostnih tem je tudi izobraŇĺevanje za trajnostni razvoj in aktivno drŇĺavljanstvo.

¬†Z javnim razpisom za izbor programov profesionalnega usposabljanja ministrstvo izbere programe profesionalnega usposabljanja za objavo v katalogu ter dolońći pogoje za njihovo sofinanciranje.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajŇ°e oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Prijavitelji lahko svoje predloge programov uvrstijo med sploŇ°ne ali med prednostne teme. Pri tem lahko vsak program (program z enakimi vsebinami) prijavijo samo enkrat.

O prednostni temi izobraŇĺevanje za trajnostni razvoj in aktivno drŇĺavljanstvo¬†

Vzgoja in izobraŇĺevanje za trajnostni razvoj je v osnovi globalno uńćenje. Koncept drŇĺavljanske vzgoje v sodobnih druŇĺbah in izobraŇĺevalnih sistemih v svoj temelj vkljuńćuje tudi koncept globalnega drŇĺavljanstva. Pri tem je pomembna¬†tudi krepitev kompetenc strokovnih delavcev pri prevzemanju in izvajanju razlińćnih vlog za kakovosten vzgojno-izobraŇĺevalni proces z zavedanjem vpliva njihovih aktivnosti na celotno druŇĺbeno sfero. Strokovni delavci v vzgoji in izobraŇĺevanju so profesionalci, ki so odgovorni za lastno uńćenje ter razvoj. V tem pogledu je spodbujanje mobilnosti (tako znotraj drŇĺave, kot tudi med drŇĺavami) ter veńćjezińćnosti in olajŇ°anega prehajanja strokovnega delavca med razlińćnimi vzgojno izobraŇĺevalnimi zavodi in podrońćji dela eden izmed pomembnih dejavnikov globalnega uńćenja.

V okviru te teme prińćakujejo programe namenjene izobraŇĺevanju za trajnostni razvoj s poudarkom na aktivnem drŇĺavljanstvu in povezovanju z globalnim uńćenjem (izobraŇĺevanje kot trajnostni cilj ter kot orodje za doseganje vseh trajnostnih ciljev). Strokovnim delavcem na vseh ravneh vzgojno-izobraŇĺevalnega sistema Ňĺelijo ponuditi programe, ki vodijo do razumevanja vsestranske zveze med naravnim, druŇĺbenim in politińćnim sistemom ter¬† programe, ki strokovne delavce podpirajo pri njihovem avtonomnem delovanju, ob zavedanju pomena soodvisnosti ljudi, ki Ňĺivijo tako v neposredni bliŇĺini kot v razlińćnih delih sveta ter pripomorejo k dejavnemu in tvornemu reŇ°evanju okoljskih ter druŇĺbenih vpraŇ°anj ńćloveŇ°tva.

Veńć informacij

Dodatne informacije pri vodji podrońćja globalnega uńćenja platforme SLOGA (patricija.virtic@sloga-platform.org).

 Pripravila: PV